Huisregels minicamping De Pit.

Wij hanteren de prijzen zoals vermeld op de website.
Na reservering ontvangt u een factuur / e-mail van de kampeer-verhuurkosten,betaling 50% binnen 14 dagen en 50%  bij vertrek.
Bij annulering hanteren wij de kampeerplaats/verhuurplaats met kampeermiddel voorwaarden.
U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur,bij vertrek nemen wij afscheid vanaf 10.00 tot 11.00 uur.
Sta-caravans, vaste standplaatsen en seizoensplaatsen zijn niet mogelijk en kunt u niet reserveren.
Kampeer-verhuurplaatsen zijn autovrij, uw auto kunt u parkeren op de parkeerplaats binnen de minicamping.
Huisdieren zijn toegestaan mits aangelijnd en indien ze geen overlast bezorgen voor overige campinggasten en omgeving.
Open vuur (kampvuur) is niet toegestaan.
Indien u overlast veroorzaakt aan campinggasten en/of omgeving dient u op verzoek van de beheerders direct het terrein te verlaten.
Uw bezoek is ook van harte welkom, bezoekers dienen zich wel bij aankomst  te melden en het bezoekerstarief te voldoen.
U heeft mooie doorkijkjes op omliggende weilanden met paarden en koeien en mais beplanting, het is niet toegestaan deze percelen te betreden.
Draag zorg voor uzelf, medemens en omgeving en geniet van uw vakantie.
U bent van harte welkom op minicamping De Pit.
de beheerders Fred en Jolanda

VOORWAARDEN KAMPEERPLAATS

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan e.d.
2. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid
voor een kampeermiddel.

3. ondernemer: het bedrijf die de plaats aan de recreant ter beschikking stelt.

4. recreant: diegene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats

aangaat.

5. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en).

6. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mede-
recreant(en).

7. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik
van de plaats, hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden

wat niet in de prijs inbegrepen is.

8. informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik
van de gehuurde plaats en het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels

omtrent het verblijf.

9.  annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant
voor de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente
bewoning, aan de recreant de overeengekomen plaats voor de overeengekomen
periode ter beschikking, laatstgenoemde krijgt daarmee het recht om daarop
een kampeermiddel van het overeengekomen type en voor de aangegeven
personen te plaatsen.

2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan de

overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken.

De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant
bekend.

3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie, zoals die
verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht
de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bij-
behorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat mederecreant(en)

en/of  derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst

en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

5. De ondernemer gaat er van uit, dat de recreant met instemming van zijn

eventuele partner deze overeenkomst aangaat.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeen-

gekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende
tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

2. Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde
van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van

lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant
betrekking hebben, dan kunnen deze aan de recreant worden doorberekend,
ook na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is

overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

2. a. Indien langer dan zes weken voor de aankomstdatum is geboekt en de

recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalings-

verplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aan-

maning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het
recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

b. Indien zes weken of korter voor de aankomstdatum is geboekt en de
recreant niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft

voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, waarbij de recreant
overeenkomstig artikel 6 lid 1 een vergoeding verschuldigd is aan de

ondernemer. De ondernemer dient vooraf aan de recreant mede te delen wat
de gevolgen zijn van niet tijdige betaling.

3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale
verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te

ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling

van de overeengekomen prijs.

4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten,

na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag

niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde

rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering

1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer.
Deze bedraagt:

– bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum,

15% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum,

50% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering binnen twee tot een maand voor de ingangsdatum,

75% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum,

90% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering op de dag van de ingangsdatum,
100% van de overeengekomen prijs.

2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van

administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de

recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd
voor diezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of de bijbehorende plaats is

slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming

heeft gegeven.

2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke

alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant
De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode

verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming

bij een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige

daad

1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen
uit de overeenkomst, de regels in de bijbehorende informatie en/of de
overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing,

niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat

naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet

kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

b. Indien de recreant , ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing,

overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede

sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;

c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door

gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming

van het terrein handelt;

d. Indien het kampeermiddel van de recreant niet aan algemeen erkende
veiligheidsnormen voldoet.

2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet

hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten.

De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden
gelaten.

3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of

kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste te verlaten,

doch uiterlijk binnen 4 uur.

4. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer
gerechtigd de plaats te ontruimen overeenkomstig artikel 10 lid 2.

5. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te

betalen.

Artikel 10: Ontruiming

1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant, uiterlijk op de
laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig
opgeruimd opleveren.

2. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer

gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een

termijn van zeven dagen ingaande op de dag van ontvangst, op kosten

van de recreant de plaats te ontruimen, onverminderd het bepaalde in

artikel 9 lid 2 en 3. Eventuele stallingkosten, voor zover redelijk, zijn

voor rekening van de recreant.

Artikel 11: Wet- en regelgeving

1. De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste
kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheids-

eisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het

kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeer-

middel (kunnen) worden gesteld.

2. LPG-installaties  zijn op de plaats alleen toegestaan, indien zij zich

bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst
voor het Wegverkeer.

3. Indien de recreant krachtens gemeentelijke brandweervoorschriften
preventieve maatregelen dient te nemen, zoals het voor handen

hebben van een goedgekeurd blusapparaat, dient de recreant deze

voorschiften strikt na te leven.

Artikel 12: Onderhoud en aanleg

1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale

voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en

de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden.
3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op
het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes
te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, dan wel

bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op

onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de ondernemer.

4. De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar
houden van het kampeermiddel en van de in lid 3 genoemde

voorzieningen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan
letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van

455.000,- euro per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor
te verzekeren.

2. De ondernemer is jegens de recreant niet aansprakelijk voor een ongeval,
diefstal of schade op zijn terrein.

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme

weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de

nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als

deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt

van de recreant.

5. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de

nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is

van overmacht.

6. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is

veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en)

en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant,

mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

7. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van

overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende

maatregelen te nemen.

Artikel 14: Geschillenregeling

1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands
recht van toepassing. Uitsluitend een rechter is bevoegd van deze

geschillen kennis te nemen.

2. Geschillen tussen de recreant en de ondernemer over de tot stand-

koming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden

van toepassing zijn, kunnen zowel door de recreant als door de onder-

nemer worden voorgelegd aan de rechter, indien de recreant zijn

klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de ondernemer

heeft voorgelegd. Daarna moet de recreant het geschil, uiterlijk twee

maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd,
schriftelijk bij de rechter aanhangig maken, onder vermelding van namen
en adressen van de recreant en de ondernemer en een duidelijke

omschrijving van het geschil en de eis.

VOORWAARDEN VERHUURPLAATS MET KAMPEERMIDDEL

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. verhuurplaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven

verhuurplaats met kampeermiddel
2. kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan en
woonwagen e.d.
3. ondernemer: het bedrijf die de verhuurplaats met kampeermiddel aan de

recreant ter beschikking stelt.

4. recreant: diegene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de

verhuurplaats met kampeermiddel aangaat.

5. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en).

6. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mede-
recreant(en).

7. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik
van de verhuurplaats met kampeermiddel, hierbij dient aan de hand van een

prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is.

8. informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik
van de verhuurplaats en het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels

omtrent het verblijf.

9. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant
voor de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente
bewoning, aan de recreant een kampeermiddel van het soort of type dat is

overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen

prijs.

2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan de

overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant verstrekken.

De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de

recreant bekend.

3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie, zoals die
verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht
de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bij-
behorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat mederecreant(en)

en/of  derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst

en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

5. De ondernemer gaat er van uit, dat de recreant met instemming van zijn

eventuele partner deze overeenkomst aangaat.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeen-

gekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende
tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring

aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een

verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel

of de recreant  betrekking hebben, dan kunnen deze aan de recreant worden

doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is

overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

2. a. Indien langer dan zes weken voor de aankomstdatum is geboekt en de

recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalings-

verplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aan-

maning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het
recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

b. Indien zes weken of korter voor de aankomstdatum is geboekt en de
recreant niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft

voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, waarbij de recreant
overeenkomstig artikel 6 lid 1 een vergoeding verschuldigd is aan de

ondernemer. De ondernemer dient vooraf aan de recreant mede te delen wat
de gevolgen zijn van niet tijdige betaling.

3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale
verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te

ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling

van de overeengekomen prijs.

4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten,

na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag

niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde

rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering

1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer.
Deze bedraagt:

– bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum,

15% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum,

50% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering binnen twee tot een maand voor de ingangsdatum,

75% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum,

90% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering op de dag van de ingangsdatum,
100% van de overeengekomen prijs.

2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van

administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de

recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd
voor diezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van verhuurplaats met kampeermiddel  en/of de bij-

behorende plaats is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke

toestemming heeft gegeven.

2. Aan de gegeven bestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke

alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant
De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode

verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming

bij een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige

daad

1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen
uit de overeenkomst, de regels in de bijbehorende informatie en/of de
overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing,

niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat

naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet

kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

b. Indien de recreant , ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing,

overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede

sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;

c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door

gebruik van de verhuurplaats met kampeermiddel in strijd met de bestemming

van het terrein handelt;

2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet

hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten.

De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden
gelaten.

3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn verhuurplaats met

kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste te verlaten,

doch uiterlijk binnen 4 uur.

4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te

betalen.

Artikel 10: Wet- en regelgeving

1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste
kampeermiddel op de verhuurplaats, zowel in- als extern, aan alle milieu-

en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het kampeermiddel
(kunnen) worden gesteld.

2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften
strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en)
en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein
geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale

voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

2. De recreant is verplicht de verhuurplaats met kampeermiddel en de directe

omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat
te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.

3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op
het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, of enig
andere activiteit van een dergelijke aard uit de voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan
letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van

455.000,- euro per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor
te verzekeren.

2. De ondernemer is jegens de recreant niet aansprakelijk voor een ongeval,
diefstal of schade op zijn terrein.

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme

weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen,
tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is
veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en)

en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de
mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van

overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende

maatregelen te nemen.

Artikel 13: Geschillenregeling

1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands
recht van toepassing. Uitsluitend een rechter is bevoegd van deze

geschillen kennis te nemen.

2. Geschillen tussen de recreant en de ondernemer over de tot stand-

koming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden

van toepassing zijn, kunnen zowel door de recreant als door de onder-

nemer worden voorgelegd aan de rechter, indien de recreant zijn

klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de ondernemer

heeft voorgelegd. Daarna moet de recreant het geschil, uiterlijk twee

maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd,
schriftelijk bij de rechter aanhangig maken, onder vermelding van namen
en adressen van de recreant en de ondernemer en een duidelijke

omschrijving van het geschil en de eis.